Gebrek door aannemer?

Gebrek door aannemer = herstel door aannemer.

Bij het aangaan van een aannemingsovereenkomst gelden over en weer rechten en verplichtingen. Als deze correct worden nagekomen is er niets aan de hand. Wat gebeurt er als blijkt dat het bouwwerk na oplevering niet voldoet aan uw verwachtingen en een gebrek of meerdere gebreken heeft? Wie mag u in hoedanigheid van opdrachtgever aanspreken tot herstel van de gebreken . Voor wiens rekening komen de gemaakte kosten?

De aannemingsovereenkomst is wettelijk geregeld. De opdrachtgever dient, als het werk na oplevering gebreken vertoont, de aannemer in de gelegenheid te stellen die binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij dat niet van de opdrachtgever kan worden gevergd.

Uit een recente uitspraak heeft de rechtbank zich uitgesproken over de toepasselijke regelgeving. Volgens de rechtbank volgt uit de wet dat de aannemer een aanspraak op de opdrachtgever heeft om de gebreken voor eigen rekening te herstellen. Het is aan de aannemer om te bepalen hoe de gebreken worden hersteld. Twee normen zijn hier van toepassing:
– de eisen van goed en deugdelijk werk
– de aannemingsovereenkomst die partijen hebben gesloten.

Als de aannemer de gebreken in het werk niet structureel kan opheffen dan kan er een vervangende schadevergoeding van toepassing zijn. Volgens de rechtbank vervalt deze mogelijkheid als de aannemer niet conform de wettelijke bepaling in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te herstellen.

Het is dus van groot belang om als opdrachtgever de juiste partij in de gelegenheid te stellen om het gebrek of de gebreken te herstellen. Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp of wilt u dat één van onze specialisten uw aannemingsovereenkomst beoordeeld? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Leave a reply