1. BEGRIPPEN
1.1 De opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Nouta verzoekt werkzaamheden, ambtelijke- dan wel niet ambtelijke voor hem/haar te verrichten.
1.2 Nouta: Rechtspersonen operationeel binnen de Nouta Groep met als inschrijfnummers in de kamer van koophandel 27255847, 54401526, 54401763, 54397847. Ook hulppersonen en / of andere derden welke door Nouta betrokken worden bij opdrachten kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
1.3 Indirecte opdrachtgevers: opdrachtgevers welke namens een eisende partij handelen, waaronder advocaten en deurwaarders.
1.4 Adviseurs: De rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau.
1.5 Overige opdrachtgevers, waaronder wordt verstaan: Zij die niet behoren tot de hiervoor genoemde groepen.
1.6 Ambtelijke werkzaamheden: De werkzaamheden als omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001, in werking getreden op 15 juli 2001.
1.7 Niet ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden welke niet vallen onder de ambtelijke werkzaamheden als in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet omschreven, onder meer:
-Incassowerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
-Het geven van adviezen;
-Het verlenen van rechtskundige bijstand;
-Het aanbrengen van dagvaardingen en het indienen van verzoekschriften alsmede de behandeling daarvan het compareren ter terechtzitting en alle andere daarmee verband houdende werkzaamheden;
-De afwikkeling van ter tenuitvoerlegging door de opdrachtgever overhandigde executoriale titels, waaronder begrepen het innen van gelden;
-Bemiddelen in geschillen;
-Vergaren van (verhaals)informatie en het verstrekken hiervan;
-Ontvangst nemen van gelden, mede ten behoeve van derden;
-Verwerven van potentiële klantencontacten;
-Beheer van contracten en de daaruit voortvloeiende risico’s;
1.8 Depotstorting: een kostenvoorschot ter dekking van kosten.
1.9 Bewaarpositie: totaal in ontvangst genomen gelden, minus de ten behoeve van opdrachtgever uitgelegde verschotten, gemaakte kosten, op grond van de overeenkomst onherroepelijk gemaakte reserveringen en tussentijds afgedragen gelden.
1.10 Uitsplitsen: van de derden gelden afsplitsen van ontvangsten welke op basis van de dossieradministratie van Nouta en de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden in mindering strekken op de kosten. (Artikel 8.1)
1.11 Buitengerechtelijke kosten: kosten die gemaakt worden, niet tijdens de gerechtelijke procedure.
1.12 Proceskosten: kosten welke gemaakt worden ten tijde van de gerechtelijke procedure.
1.13 Verschotten: extern gemaakte kosten en de verwerking daarvan.
1.14 Executiekosten: kosten gemaakt ter uitvoering van het vonnis waaronder beslagen, nasalaris en afwikkelkosten.
1.15 Uitkoopkosten: Kosten welke opdrachtgever verschuldigd wordt wanneer een zaak wordt afgesloten zonder dat deze volledig is geïncasseerd, ongeacht op wiens initiatief het afsluiten van het dossier plaatsvindt waarbij deze kosten onder meer een vergoeding zijn voor de door het ontijdige sluiten van het dossier misgelopen omzet. Zie voor het tarief de tariefkaart. Voor deze kosten wordt bij het aanvangen van een dossieropdracht een reservering aangebracht in het dossier.
1.16 Tarievenkaart: kaart waarop alle geldende tarieven bekend worden gemaakt.
1.17 Btag: Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Wettelijk besluit waarin de schuldenaartarieven voor de ambtshandelingen worden vastgesteld. De tarieven worden door de overheid elk jaar op 1 januari geïndexeerd.
1.18 Schuldenaarstarieven: bijdragen welke jaarlijks door de overheid worden vestgesteld en die bij gebleken verhaalbaarheid kunnen worden doorbelast aan de geëxecuteerde. Bij non-verhaalbaarheid komen deze voor rekening van de executant/opdrachtgever.
1.19 Niet verhaalbare kosten: kosten welke niet op enigerlei wijze verhaald kunnen worden op geëxecuteerde en derhalve altijd voor rekening van executant/opdrachtgever komen ongeacht de uitkomst van het incassotraject.

2. TOEPASSING
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen aangegaan met of gedaan door Nouta. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. RECHT TOT WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Nouta behoudt zich het recht voor wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden indien Nouta dit noodzakelijk acht, terwijl deze wijzigingen en/of aanvullingen voor partijen bindend zijn te rekenen vanaf de dag dat deze worden bekendgemaakt op de website van Nouta.

4. INCASSOWERKZAAMHEDEN
4.1 Indien de opdrachtgever aan Nouta opdracht geeft een vordering te incasseren machtigt de opdrachtgever Nouta in zijn/haar naam alle benodigde incasso, gerechtelijke en ten uitvoerleggingshandelingen te verrichten die naar het oordeel van Nouta noodzakelijk zijn.
Hieronder vallen onder andere:
-Het zowel schriftelijk als mondeling (telefonisch of middels bezoek) benaderen van de tegenpartij en/of diens vertegenwoordiger/gemachtigde;
-Het namens opdrachtgever dan wel eiseres aan de tegenpartij in rekening brengen van rente en kosten gebaseerd op bij de eisende partij geldende voorwaarden dan wel op grond van de wet, alsmede die als voortvloeiende uit- c.q. gebaseerd zijn op de onderhavige Algemene
Voorwaarden;
-Het ontvangen van gelden voor en namens de opdrachtgever alsmede het geven van kwijting ter zake die ontvangen gelden;
-Het treffen van redelijke en billijke betalingsregelingen met de tegenpartij;
-Het (doen) opstarten en behandelen van een gerechtelijke procedure.
4.2 Nouta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.
4.3 Nouta vergoedt geen rente anders dan de rente welke door de debiteur daadwerkelijk wordt betaald.
4.4 Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken vindt het via dagvaarding/verzoekschrift/conservatoire maatregel dan wel anderszins opstarten van een gerechtelijke procedure niet eerder plaats dan nadat een buitengerechtelijke fase is doorlopen.
4.5 Van een betaling is sprake wanneer deze heeft plaatsgevonden bij de gerechtsdeurwaarder dan wel rechtstreeks bij de opdrachtgever dan wel bij hem/haar voor wie de opdrachtgever optreedt dan wel een derde die voor en namens de opdrachtgever gerechtigd is zodanige gelden te ontvangen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de andere partij
tegenover de opdrachtgever dan wel tegenover hem/haar die door de opdrachtgever wordt vertegenwoordigd op zich genomen en door de opdrachtgever akkoord verklaarde c.q. geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.
4.6 Iedere betaling strekt in eerste instantie in mindering op de door dan wel namens de gerechtsdeurwaarder danwel zijn opdrachtgever/eisende partij in het dossier gemaakte danwel geboekte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en ten slotte op de hoofdsom.

5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
5.1 De opdrachtgever zal alle voor de incasso van de vordering noodzakelijke bescheiden daaronder begrepen ook die welke na de verstrekking van de incasso-opdracht zijn ontvangen en/of naar voren zijn gekomen aan Nouta overdragen.
5.2 De opdrachtgever is gehouden Nouta meteen schriftelijk zo mogelijk per fax, e-mail dan wel anderszins op de hoogte te brengen op het moment dat bij hem/haar dan wel bij hem/haar voor wie de opdrachtgever optreedt dan wel bij een door hem/haar gevolmachtigde derde een betaling wordt ontvangen een creditnota verzonden wordt en/of goederen retour genomen zijn dan wel iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag tot gevolg heeft en/of kan hebben. Het verstrekken van een creditnota aan wederpartij zal tussen opdrachtgever en Nouta gelden als betaling door wederpartij aan opdrachtgever gedaan.
5.3 De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incassoopdracht door Nouta aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

6. DEPOTBELEID

6.1 Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na het verzoek van Nouta om een depotstorting de gelden daadwerkelijk in depot te storten. De depotstorting dient te worden overgemaakt op het daarvoor bestemde rekeningnummer.
6.2 Nouta is gerechtigd onverminderd het bepaalde in artikel 11 sub b van de gerechtsdeurwaarderswet juncto art. 12 lid 1 van het ‘besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (hier verder te noemen Btag) van de opdrachtgever een depot te vragen voor de door hem te verrichten niet-ambtelijke werkzaamheden dan wel uit te leggen verschotten, welk depot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever zal worden verrekend.
6.3 Het weigeren een depotstorting te voldoen staat gelijk aan het beëindigen van de opdracht en waarbij opdrachtgever gehouden is alle tot dan gemaakte kosten inclusief de van toepassing zijnde incasso- en uitkoopkosten aan Nouta te voldoen.

7. TUSSENTIJDSE AFDRACHTEN – BEWAARPOSITIE
7.1 Nouta is geenzins verplicht gelden automatisch af te dragen indien de opdrachtgever een positieve bewaarpositie heeft. Nouta zal op verzoek tussentijds afdragen wanneer de positieve bewaarpositie op opdrachtgeversniveau minus eventueel openstaande declaraties de somma van € 2.500,- te boven gaat. (artikel 1.9)
7.2 Nouta zal afrekenen en gelden afdragen indien het dossier volledig voldaan is, er voorts sprake is van een op portefeuilleniveau positieve bewaarpositie en er geen declaraties langer dan 14 dagen openstaan.
7.3 De gelden welke voortvloeien uit een positieve bewaarpositie zullen enkel op verzoek worden afgedragen indien ook na afdracht van deze gelden de gemaakte kosten gedekt blijven getotaliseerd over alle van de betreffende opdrachtgever en betreffende eisende partij in behandeling zijnde dossiers.
7.4 Nouta bepaalt te allen tijde of/en hoeveel er tussentijds wordt afgedragen waarbij de administratie van Nouta als enig en voor beide partijen bindend is.
7.5 opdrachtgever/ eisende partij kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige rente voortvloeiende uit een positieve bewaarpositie.
7.6 Indien de opdrachtgever een negatieve bewaarpositie heeft van € 5.000,– of meer heeft Nouta het recht om 1% rente op maandbasis in rekening te brengen.

8. ADMINISTRATIE VAN ONTVANGEN GELDEN
8.1 De administratie van Nouta zal door Nouta evenals de opdrachtgever
worden gezien als de enige juiste administratie en als volledig bewijs.
8.2 De opdrachtgever verleent aan Nouta een doorlopende machtiging om tot periodiek uitsplitsen over te gaan welke uitsplitsing geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het moment dat de ontvangst van de gelden in de administratie van Nouta wordt geregistreerd. Het totaal van het in een dossier geregistreerde ontvangsten strekken in eerste instantie in mindering op het in totaal van de in het dossier opgenomen kosten zoals daar onder andere zijn: buitengerechtelijke kosten, proceskosten, verschotten, executiekosten, afwikkelkosten, nakosten en uitkoopkosten welke in het dossier reeds gemaakt zijn danwel gemaakt/geboekt zullen worden op basis van deze algemene voorwaarden ongeacht de mogelijke toewijzing door debiteur welke toewijzing derhalve werking mist in de relatie tussen Nouta en opdrachtgever.

9. TARIEVEN
9.1 Alle geldende tarieven zijn opgenomen in de meest actuele tarievenkaart van Nouta. Deze tarievenkaart kan op elk moment op aanvraag worden verkregen, en wordt jaarlijks per 1 januari indien nodig aangepast en op de website gepubliceerd.
9.2 Alle door de gerechtsdeurwaarder aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
9.3 De tarieven kunnen door Nouta jaarlijks worden geïndexeerd met een maximum van 5%. Een indexering tot een maximum van 5% kan geen grond zijn om de overeenkomst tussentijds te ontbinden.

10. VERHAALBARE EN ONVERHAALBARE KOSTEN
10.1 Nouta zal de schuldenaartarieven zoals wettelijk bepaald in het Btag vooreerst proberen te verhalen op de schuldenaar. Indien de verhaalbaarheid niet te realiseren is zullen deze eveneens voor rekening van de opdrachtgever komen.
10.2 De schuldenaartarieven zoals bepaald in het Btag zijn niet alles dekkend. Nouta kan voor bepaalde buitengerechtelijke-, gerechteljike- en executiehandelingen een hoger tarief rekenen dan het vastgestelde schuldenaartarief. Het schuldenaartarief geldt in dergelijke gevallen als (deel-) bijdrage in de kosten van de opdrachtgever.

11. AMBTELIJKE TARIEVEN
11.1 De gerechtsdeurwaarder zal aan de opdrachtgever voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden in rekening brengen de tarieven zoals omschreven in het Btag. Waarmogelijk zullen deze worden verhaald op debiteur/wederpartij.
11.2 Indien de aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen te verrichten- en aangevangen ambtshandeling geen doorgang kan vinden dan wel niet afgerond kan worden is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd 50% van het tarief staande voor de desbetreffende ambtshandeling in rekening te brengen aan de opdrachtgever een bedrag gebaseerd op een uurtarief plus verschotten.
11.3 De op de ambtshandeling betrekking hebbende en wettelijke dan wel door Nouta noodzakelijke bevonden verschotten zullen naast de in de tariefkaart genoemde tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11.4 Voor de door de opdrachtgever opgeworpen noodzaak tot omgaande en onverwijlde spoed tot het verrichten van een ambtshandeling waarbij de onverwijlde spoed geen verband houdt met een wettelijke- of door de rechterlijke macht bepaalde (verval)termijn is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd de opdrachtgever naast de hiervoor aangegeven tarieven een uurbedrag in rekening te brengen.
11.5 Voor de buiten de normale werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur) en in het weekeinde te verrichten ambtshandelingen brengt Nouta aan de opdrachtgever een spoed uurtarief in rekening, raadpleeg hiervoor de tariefkaart.

12. NIET AMBTELIJKE TARIEVEN
Algemene tarieven:
Basisvergoeding: In alle zaken waarin Nouta een dossier dient aan te leggen en gegevens in zijn administratie verwerkt is aan hem een basisvergoeding voor deze algemene bureau- en dossierkosten verschuldigd.
Indien de toepassing van de tarieven van deze Algemene Voorwaarden een uitkomst lager geeft dan dit bedrag dan zal uitsluitend deze basisvergoeding in rekening worden gebracht. Indien de toepassing van de tarieven een uitkomst geeft van € 30,00 of hoger dan zal de basisvergoeding niet van toepassing zijn c.q. niet nog afzonderlijk in rekening worden gebracht.

13. ROLWAARNEMING
In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening van de vordering voor de eerst dienende dag brengt de gerechtsdeurwaarder de opdrachtgever het toegewezen of gebruikelijke gemachtigde salaris in rekening gebaseerd op het liquidatietarief van de rechtbank sector kanton. In zaken op tegenspraak brengt de gerechtsdeurwaarder de opdrachtgever eveneens de helft van het toegewezen salaris gemachtigde in rekening met een uurtarief per rolcomparitie. Betreffende het bijwonen van een getuige verhoor, een decente een comparitie van partijen of anderszins niet zijnde een normale rolbehandeling brengt Nouta de opdrachtgever een afzonderlijk bedrag per deze bijzondere behandeling in rekening op basis van het overeengekomen uurtarief. Reistijd geldt hierbij als werktijd.

14. AFWIKKELINGSKOSTEN
Terzake afwikkelingskosten waaronder de kosten worden verstaan die de gerechtsdeurwaarder de tussenpersoon in rekening brengt voor zijn werkzaamheden ter afwikkeling van zaken nadat een dagvaarding is uitgebracht een verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan hem ter tenuitvoerlegging in handen is gesteld brengt Nouta de opdrachtgever een bedrag in rekening gelijk aan 5% van het belang ongeacht of betaling bij opdrachtgever of Nouta heeft plaatsgevonden. Dit tarief geldt tevens ten aanzien van de bedragen welke door Nouta zijn en/of worden ontvangen tijdens dan wel na door hem conform verstrekte opdracht door de opdrachtgever verrichte conservatoire maatregelen.

15. TARIEVEN OVERIGE – OPDRACHTGEVERS
15.1 Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden door of namens Nouta uitgevoerd die beogen betaling te verkrijgen van de door de opdrachtgever gepretendeerde vordering.
15.2 Het incassotarief bedraagt 15% over de hoofdsom.
15.3 De incassokosten zullen voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan door Nouta worden verhaald op de tegenpartij. Bij betaling door de tegenpartij dan wel enige andere derde van de vordering van deopdrachtgever aan hoofdsom rente en kosten zullen de alsdan door de tegenpartij en/of derde betaalde incassokosten in mindering strekken op de door Nouta overeenkomstig dit artikel aan de opdrachtgever terzake incassokosten in rekening gebrachte/ te brengen bedragen.
15.4 Voor werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden is de opdrachtgever aan Nouta de door deze gemaakte en/of betaalde verschotten verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van uurtarief + verrichte ambtshandelingen.
15.5 Indien en voor zover een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt te zijn en door de tegenpartij verweer wordt gevoerd zal Nouta gerechtigd zijn terzake deze extra juridische werkzaamheden de opdrachtgever een bedrag in rekening te brengen zijnde het uurtarief voor de behandeling van deze extra juridische werkzaamheden op welk bedrag in mindering zal strekken op het bedrag als door de tegenpartij eventueel betaald terzake “salarisgemachtigde”. Reistijd van en naar comparities zijn werktijd en worden als zodanig aan opdrachtgever doorbelast.

16. BETALING
16.1 Betaling van de door Nouta aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen zal dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder enige aftrek en/of korting.
16.2 Tegen enige factuur kan de opdrachtgever reclameren binnen 8 dagen na factuurdatum en wel schriftelijk aangetekend met een duidelijke motivatie. Dit recht op reclame ontslaat de opdrachtgever niet van diens verplichting tot betaling van de factuur van Nouta binnen de hiervoor aangegeven termijn.
16.3 Bij niet tijdige betaling van de door Nouta aan de opdrachtgever verzonden factuur, zal de opdrachtgever aan Nouta een rente verschuldigd zijn van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de opdrachtgever ondanks nadere sommatie door Nouta in gebreke blijft de desbetreffende factuur te voldoen en Nouta aldus genoodzaakt wordt zijn vordering ter incassering aan derden in handen te stellen is de opdrachtgever aan Nouta verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten terwijl enige nadien gedane betaling eerst strekt in mindering op de kosten vervolgens de rente en tenslotte op de (oudste) openstaande vordering. Wanneer Nouta de (buiten-) gerechtelijke werkzaamheden deels of volledig in eigen beheer uitvoert worden de kosten uit hoofde van verletkosten in rekening gebracht.
16.4 Nouta is gerechtigd de na de vervaldatum nog openstaande facturen te verrekenen met gelden, ook derdengelden, die Nouta uit welke hoofde dan ook voor de opdrachtgever onder zich heeft.

17. EXIT BEPALINGEN
17.1 Nouta is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder enige opzegtermijn te beëindigen indien en voor zover de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of tussen partijen nader gesloten overeenkomst.
17.2 Indien Nouta de overeenkomst beëindigt op grond van het artikel
17.1 kunnen alle dossiers worden afgewikkeld en worden alle kosten aan opdrachtgever gefactureerd als ware de zaak succesvol afgerond, eventueel te vermeerderen met uitkoopkosten.
17.3 Indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling door Nouta in gebreke blijft de desbetreffende factuur te voldoen zal Nouta de werkzaamheden staken en de overeenkomst onomkeerbaar beëindigen. Hiermee wordt de volledige looptijd van de overeenkomst terstond en ineens opeisbaar.
17.4 Als Nouta genoodzaakt wordt zijn vordering ter incassering aan derden in handen te stellen is de opdrachtgever aan Nouta verschuldigd alle gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten terwijl enige nadien gedane betaling eerst strekt in mindering op de kosten vervolgens de rente en tenslotte op de (oudste) openstaande vordering.
17.5 Het recht om de overeenkomst binnen acht dagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst kosteloos op te zeggen komt toe aan zowel Nouta als de opdrachtgever.

18. AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Nouta heeft met betrekking tot een door de opdrachtgever aan hem verstrekte opdracht een inspanningsverplichting en zal dan ook nimmer gehouden kunnen worden aansprakelijk te zijn voor een bepaald incasso resultaat.
18.2 De door Nouta te verrichten handelingen uit hoofde van de tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomst geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever waarbij de opdrachtgever is gehouden Nouta te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake alle vorderingen en aanspraken van derden die hun oorzaak hebben in namens de opdrachtgever opgestarte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke acties.
18.3 In geval van overmacht is Nouta niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade waarbij onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Nouta onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.
18.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is Nouta nimmer terzake de verrichte ambtelijke en/of niet-ambtelijke werkzaamheden aansprakelijk voor een hoger bedrag van de verzekerde som terzake van vermogensschade van zijn aansprakelijkheidsverzekering terwijl de aansprakelijkheid altijd is beperkt tot hetgeen onder voornoemde verzekering daadwerkelijk door de verzekeraar van Nouta wordt uitbetaald.

19. KLACHTENBEHANDELING
Voor de afhandeling van door opdrachtgever/debiteur/derden ingediende klachten zal voor de afhandeling gedeclareerd worden aan opdrachtgever tenzij de klacht gegrond wordt verklaard. Opdrachtgever zal omgaand Nouta opdracht verstrekken tot aansprakelijkheidsstelling en zonodig invordering van de gedeclareerde bedragen bij klager over te gaan.

 

20. SLOTBEPALINGEN
20.1 Na volledige afwikkeling door Nouta van de door opdrachtgever aan hem verstrekte opdracht zal Nouta aan de opdrachtgever overdragen de exploten waarna de gerechtsdeurwaarder gerechtigd is zonder tegenbericht van de opdrachtgever de verdere dossierstukken en correspondentie te vernietigen na ommekomst van een termijn van 2 jaar dan wel zoveel eerder als de gerechtsdeurwaarder wenselijk acht.
20.2 Eerst na volledige afronding van een incasso opdracht zal tot afwikkeling worden overgegaan. Nouta betaalt nimmer rente anders dan de rente die door debiteur ten behoeve van opdrachtgever wordt betaald.
20.3 Bij niet volledige afwikkeling door Nouta van de door de opdrachtgever aan hem verstrekte opdracht zal aan de opdrachtgever bij financiële afwikkeling van het dossier meezenden de titel(s) en alle verdere ambtelijke stukken betrekkelijk op de desbetreffende opdracht.
20.4 De gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid zijn verplichting tot afgifte van alle onder hem berustende stukken op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn/haar verplichting jegens Nouta heeft voldaan met name betaling van de openstaande factuur/facturen.
20.5 Op alle geschillen tussen de opdrachtgever en Nouta is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd is van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten kennis te nemen.

DEBION INCASSO OVEREENKOMST
1.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de onherroepelijke duur van 36 maanden en wordt telkenmale met een jaar verlengd, indien deze niet minimaal drie maanden voor de prolongatiedatum bij aangetekend schrijven is opgezegd;
1.2 Door opdrachtgever tijdens de looptijd uit handen gegeven zaken worden ook na opzegging door Nouta op de overeengekomen wijze afgehandeld dan wel uitgedeclareerd in de staat waarin zij zich bevinden, een en ander te vermeerderen met uitkoopkosten, zulks ter keuze van Nouta;
1.3 Elke declaratie voortvloeiende uit deze overeenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 36 maanden dient te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Nouta heeft het recht haar werkzaamheden te staken indien opdrachtgever op enig moment in verzuim komt met de betaling van enig uit deze overeenkomst voortvloeiende factuur. De resterende contractsduur wordt in een dergelijk geval terstond en ineens opeisbaar. De lopende zaken kunnen door Nouta op de overeengekomen wijze worden afgehandeld dan wel uitgedeclareerd in de staat waarin zij zich bevinden, een en ander te vermeerderen met uitkoopkosten, zulks ter keuze van Nouta.
1.4 Opdrachtgever zal na het uit handen geven van de vordering geen rechtstreeks contact meer onderhouden met de debiteur. Indien opdrachtgever rechtstreeks een minnelijke schikking en/of regeling treft en daarmee de opeisbaarheid van de (restant)vordering doorkruist of besluit van verdere invordering af te zien, komen alle door en/of namens Nouta aan debiteur in rekening gebrachte kosten voor rekening van opdrachtgever een en ander te vermeerderen met uitkoopkosten.
1.5 Nouta mag, indien debiteur naar inschatting van Nouta geen verhaal biedt voor de onder handen vordering, afzien van verdere actie.
1.6 Opdrachtgever verplicht zich terstond aan Nouta mededeling te doen van eventueel aan haar rechtstreeks gedane betalingen in zaken welke door opdrachtgever uit handen zijn gegeven.
1.7 Betalingen strekken met in acht name van artikel 6:44 lid 1 BW in mindering op de kosten, vervolgens op de gevallen rente en daarna op de hoofdsom ongeacht aan wie de betaling door debiteur daadwerkelijk wordt verricht.
1.8 Bij eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de door opdrachtgever verstrekte informatie komen alle door Nouta gemaakte kosten en de kosten welke niet op debiteur kunnen worden verhaald voor rekening van opdrachtgever. In geval van gerechtelijke procedures welke eindigen in een afwijzing dan wel een schikking tegen finale kwijting komen alle gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
1.9 Bij gerechtelijke procedures is opdrachtgever verplicht alle stukken waarom Nouta verzoekt te overleggen. Indien een vordering in rechte wordt afgewezen, danwel wordt geschikt komen alle gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
1.10 Vorderingen welke uit handen worden gegeven mogen niet verjaard zijn. Nouta draagt geen verantwoordelijkheid voor enige stuitinghandelingen.
1.11 Wanneer wijzigingen in de wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven is Nouta gerechtigd gedurende de overeenkomst de tarieven aan te passen, waarbij indexeringen tot maximaal 5% per jaar geen grond tot ontbinding kan zijn;
1.12 Overige economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Nouta het recht de tarieven bij verlenging van de lopende overeenkomst aan te passen.
1.13 Afwijkende afspraken tussen opdrachtgever en Nouta zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.14 Niet onder deze overeenkomst vallen:
a Alle zaken welke in hoger beroep dienen te worden gevoerd. Nouta kan nimmer worden verplicht zich in rechte namens opdrachtgever te stellen;
b Alle procedures welke niet onder incasso van handelsvorderingen vallen;
c Kosten voortvloeiende uit verzetprocedures;
d Kosten voortvloeiende uit conservatoir beslag en verlof daartoe.
1.15 indien is gekozen voor een Low Risk optie zal Nouta geen honorarium (incassokosten, salarisgemachtigde, afwikkelingskosten en uitkoopkosten) in rekening brengen wanneer sprake is van: In geval van faillissement van debiteur: zodra de vordering door de curator is erkend en geen opheffing wegens toestand der boedel is uitgesproken uiterlijk 6 maanden na datum van faillissement; In geval van toelating tot de WSNP: wanneer de schone lei aanleiding geeft tot een uitkering lager dan 30% van de hoofdsom; In geval van overlijden van debiteur: wanneer geen erven bekend zijn dan wel deze erven de nalatenschap hebben verworpen of beneficiair hebben aanvaard. Deelbetalingen strekken in mindering op de kosten.
1.16. indien is gekozen voor een No Risk optie zal Nouta uitsluitend buiten rechte trachten de vordering te incasseren. Uitsluitend na toestemming van opdrachtgever en betaling van een depotstorting kan het traject in rechte en na verkregen vonnis in de beslagfase vervolgd worden. Van de hoofdsom zal een %age van de hoofdsom toekomen aan Nouta zodra (een deel van) de hoofdsom wordt geïncasseerd.

WETLOKET WESTLAND
1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Nouta (h.o.d.n,. Wetloket Westland), hierna te noemen: “Wetloket”, en een Opdrachtgever waarop Wetloket deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wetloket, voor de uitvoering waarvan door Wetloket derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Wetloket, haar directie en eventuele hulppersonen / derden welke bij de bewerking van dossiers betrokken / ingeschakeld worden.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wetloket en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Wetloket niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wetloket in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. OFFERTES
2.1 Alle offertes van Wetloket zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Wetloket kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Wetloket daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wetloket anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wetloket niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. CONTRACTSDUUR – UITVOERING – WIJZIGING OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst tussen Wetloket en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk tot het moment waarop Wetloket de werkzaamheden heeft voltooid op grond van de opdracht van Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Wetloket derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wetloket dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 Wetloket heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4 Wetloket is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wetloket de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de tot dan uitgefactureerde werkzaamheden heeft voldaan.
3.6 Indien Wetloket gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Wetloket ter beschikking heeft gesteld.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wetloket zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Wetloket gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Wetloket bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Wetloket op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wetloket een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wetloket gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wetloket daardoor direct of indirect ontstaan.
3.11 Indien Wetloket bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Wetloket onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Wetloket toekomende bevoegdheid of een op Wetloket rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Wetloket alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. OPSCHORTING – ONTBINDING – OPZEGGING
4.1 Wetloket en Opdrachtgever zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Wetloket ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Wetloket kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Wetloket gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wetloket kan worden gevergd.
4.2 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Wetloket gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wetloket op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wetloket de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Wetloket op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wetloket, zal Wetloket in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, eerst nadat alle kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst op de aangegeven wijze door opdrachtgever zijn voldaan. De gevolgen van het opschorten van afgifte van stukken wegens non-betaling door opdrachtgever blijven voor rekening van opdrachtgever.
4.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wetloket vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wetloket op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5. OVERMACHT
5.1 Wetloket is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wetloket geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wetloket niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Wetloket heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wetloket zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Wetloket kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien Wetloket ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wetloket gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. BETALING – INCASSKOSTEN
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wetloket aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wetloket aangegeven. Wetloket is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Wetloket heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de gevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
6.4 Wetloket kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een toewijzing tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wetloket kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd ad 1% per maand.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Wetloket is nimmer aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
7.2 Indien Wetloket aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wetloket in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.
7.3 De aansprakelijkheid van Wetloket is voorts in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering zoals door haar verzekeraar in een voorkomend geval wordt gedaan.

8. VERJARING
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wetloket en de door Wetloket bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 60 dagen.

9. VRIJWARING
De Opdrachtgever vrijwaart Wetloket voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wetloket toerekenbaar is.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
Wetloket behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Wetloket heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11. GESCHILLEN
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wetloket partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing terwijl rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd is van geschillen kennis te nemen.

12. VINDPLAATS EN WIJZIGING
12.1 Deze voorwaarden zijn in hun meest recente vorm te vinden op de diverse websites van Nouta en worden op het eerste verzoek aan belanghebbenden toegezonden. Opdrachtgever heeft voorts bij aanvang van de overeenkomst een exemplaar overhandigd gekregen, deze kunnen doorlezen en vragen hierover kunnen stellen en is met de inhoud akkoord gegaan.
12.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Wetloket.

Addendum in verband met de Verordening Digitaal Beslagregister voor Gerechtsdeurwaarders (Verordening DBR).

Overwegende dat:

  • De reden voor dit addendum is de inwerkingtreding van de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (Verordening DBR) en het bijbehorende Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (Reglement DBR) per 1 januari 2016;
  • De Verordening DBR introduceert het Digitaal Beslagregister (DBR). Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht om bepaalde soorten beslag in het DBR te registeren en het DBR bij bepaalde voorgenomen ambtshandelingen te raadplegen. Hierdoor is de gerechtsdeurwaarder beter op de hoogte van de beslagpositie van een debiteur-klant en kan een ongewenste en onoverzichtelijke stapeling van beslagen worden voorkomen;
  • In dit addendum wensen partijen nadere afspraken te maken over de wijze waarop zij invulling gaan geven aan de verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 8 lid 4 van de Verordening DBR;
  • Daarnaast wensen partijen een afspraak te maken over de vergoeding van de kosten verbonden aan de raadpleging van het DBR;
  • Dit addendum onverbrekelijk deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst en dat de bepalingen uit genoemde overeenkomst, voor zover hieronder daarvan niet expliciet wordt afgeweken, onverkort van toepassing zijn.

Addendum:

Artikel 1. Algemeen

1.1 Het bepaalde in de Overeenkomst is van toepassing op dit addendum, tenzij hierna anders is overeengekomen.

1.2 Dit addendum zal per 1 januari 2016 ingaan en gelden zolang als de Overeenkomst, na eventuele verlengingen, zal voortduren, behoudens de mogelijkheid van wijziging van dit addendum.

Artikel 2. Definities in dit addendum

2.1 De Verordening: de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders.

2.2 DBR: het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG aangewezen beslagen, die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar.

2.3 Debiteur-Klant: iedere natuurlijk of niet-natuurlijk persoon die in rechte wordt betrokken of ten laste van wie een in het beslagregister ingeschreven beslag (mede) is gelegd.

2.4 Afspraken DBR: de tussen partijen gemaakte afspraak inzake de gevallen waarin de gerechtsdeurwaarder gerechtigd is om namens de klant de beslissing ex artikel 8 lid 4 van de Verordening te nemen, om een ambtshandeling alsnog uit te voeren.

Artikel 3. Informatieverplichting ex artikel 8 lid 4 Verordening

3.1 Indien na raadpleging van het DBR blijkt dat de vordering waarop de opgedragen ambtshandeling betrekking heeft, bij onveranderde omstandigheden niet binnen drie jaren na die raadpleging op de debiteur-klant kan worden verhaald, dan wordt dit vastgelegd in de dossieradministratie van de gerechtsdeurwaarder en zal dit op digitale wijze ter kennis van de klant worden gebracht, die daar vervolgens kennis van neemt.

3.2 De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gerechtsdeurwaarder op deze wijze uitvoering geeft aan de informatieverplichting ex artikel 8 lid 4 van de Verordening.

Artikel 4. Bevestigingsverplichting ex artikel 8 lid 4 Verordening

4.1 In de in artikel 3.1 genoemde situatie, is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd om namens de klant een beslissing te nemen inzake het alsnog uitvoeren van de ambtshandeling.

4.2 In een situatie zoals beschreven in de Afspraken DBR wenst de klant dat de voorgenomen ambtshandeling alsnog wordt uitgevoerd. Zij geeft de gerechtsdeurwaarder hierbij een onherroepelijke last en volmacht om in dat geval, na ommekomst van vijf werkdagen na de digitale melding als bedoeld in artikel 3.1, namens de klant te volharden bij het oorspronkelijke verzoek.

4.3 De klant blijft gerechtigd om van hetgeen hiervoor is overeengekomen af te wijken. Zij kan dit doen door haar standpunt binnen vijf werkdagen na de digitale melding als bedoeld in artikel 3.1 aan de gerechtsdeurwaarder kenbaar te maken.

Artikel 5. Kosten

5.1 Gelet op het feit dat raadpleging van het DBR ook in het belang is van de klant, zal de klant per raadpleging van het DBR een bedrag ad € 5,00 (exclusief btw) aan de gerechtsdeurwaarder vergoeden terwijl bij doorgang van de betreffende ambthandeling tevens € 1,42 (exclusief btw) mogelijk op de schuldenaar verhaalbaar zal zijn. Indien blijkt dat dit bedrag niet verhaalbaar is zal de klant ook dit bedrag aan de gerechtsdeurwaarder vergoeden;

5.2 Gelet op de op de gerechtsdeurwaarder rustende verplichtingen tot registratie, bijwerking en doorhaling van in het DBR geregistreerde beslagen zal de klant steeds per registratie, bijwerking en doorhaling een bedrag ad € 3,00 (exclusief btw) aan de gerechtsdeurwaarder vergoeden.

Afspraken DBR

Onderstaande afspraken zijn gemaakt in verband met de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders.

In de navolgende gevallen is de gerechtsdeurwaarder in afwijking van / aanvulling op het voorgaande gerechtigd om namens de klant de beslissing ex artikel 8 lid 4 van de Verordening, om een ambtshandeling alsnog uit te voeren, te nemen:

Aanleiding 1:

Er zijn concrete aanwijzingen om aan te nemen dat de financiële omstandigheden van de debiteur-klant binnen 3 jaren zullen veranderen, zodat mogelijk alsnog binnen 3 / 5 jaren algehele betaling kan worden verkregen.

Aanleiding 2:

Het is de verwachting dat er maandelijks een substantieel bedrag wordt voldaan, maar de vordering is dermate hoog dat de gehele vordering niet binnen 3 jaren is voldaan.

Aanleiding 3:

Het aanhangig maken van een procedure is noodzakelijk om de verjaring van de vordering te stuiten.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
ErrorHere

We hebben een nieuwe huisstijl én website.

 

Direct bezoeken >>